Adwokat Kraków - porady prawne online

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KANCELARII

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, w szczególności:

 • rozwód,
 • separacja,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • podział majątku dorobkowego małżonków,
 • władza rodzicielska – pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie oraz przysposobienie dziecka, sprawy pomiędzy rodzicami a dziećmi,
 • alimenty,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych,


PRAWO PRACY, w szczególności:

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menedżerskie,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • wewnątrzzakładowe akty prawa pracy (m.in. regulaminy: pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • dokumentacja pracownicza,
 • urlop macierzyński,
 • wypadek przy pracy,
 • wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę,
 • odszkodowania,
 • mobbing,
 • dyskryminacja w zatrudnieniu,
 • reprezentacja pracowników, pracodawców, organizacji pracodawców, związków zawodowych w postępowaniach sądowych,


NIERUCHOMOŚCI, w szczególności:

 • projekty i opiniowanie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości,
 • projekty i opiniowanie umów o roboty budowlane, umów o dzieło, o nadzór inwestorski,
 • użytkowanie wieczyste,
 • eksmisje,
 • naruszenie posiadania,
 • zasiedzenie,
 • badanie i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • księgi wieczyste,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych i przed właściwymi organami,


PRAWO ADMINISTRACYJNE, w szczególności:

 • odwołanie od decyzji,
 • prawo budowlane – pozwolenia, warunki zabudowy,
 • postępowanie przed właściwymi organami, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,


ORGANIZACJE NON-PROFIT, w szczególności:

 • bieżąca obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń,
 • tworzenie i rejestracja fundacji i stowarzyszeń,
 • organizacja zgromadzeń organów fundacji i stowarzyszeń,

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI, w szczególności:

 • wezwania do zapłaty,
 • sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądami,
 • postępowanie zabezpieczające,
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych i reprezentacja przed komornikami,


PRAWO CYWILNE, w szczególności:

 • umowy:
  • projekty umów i ogólnych warunków umów w obrocie profesjonalnym
   i konsumenckim,
  • opiniowanie umów,
  • negocjacje warunków umów,
  • zabezpieczenia umów (m.in. przewłaszczenie na zabezpieczenie, weksel, gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa, hipoteka, zastaw, zastrzeżenie prawa własności),
  • reprezentowanie w postępowaniach w przedmiocie odszkodowania z tytułu niedotrzymania warunków umów oraz w sprawach o wykonanie umów,
 • sprawy o zapłatę,
 • zniesienie współwłasności,
 • nabycie spadku,
 • dział spadku,
 • dziedziczenie testamentowe,
 • zachowek, zapis, polecenie,
 • darowizna,
 • dożywocie,
 • odszkodowania,
 • zaskarżanie czynności dłużnika dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych,


PRAWO SPÓŁEK I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w szczególności:

 • bieżąca obsługa prawna i doraźna pomoc prawna dla spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców prowadzących indywidualną działalność gospodarczą,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • doradztwo prawne i udział w negocjowaniu umów gospodarczych,
 • sporządzanie projektów umów gospodarczych,
 • tworzenie i rejestracja spółek, przedstawicielstw, oddziałów,
 • umowy i statuty spółek,
 • regulaminy organizacyjne, regulaminy organów spółek,
 • organizacja zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy,
 • przygotowywanie uchwał,
 • przekształcenie spółek,
 • zbycie udziału,
 • wystąpienie wspólnika ze spółki,
 • zaskarżanie uchwał ,
 • sprawy korporacyjne,
 • reprezentacja przed sądami,


PRAWO KARNE, PRAWO KARNE SKARBOWE, PRAWO KARNE GOSPODARCZE, PRAWO WYKROCZEŃ, w szczególności:

 • obrona na wszystkich etapach postępowania karnego,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia,